ใคร่ครวญ กฤตกร, แซ่ตั้ง อุไรรัตน์, เทนอิสสระ สุภาพ, ทองชัย นิลุบล, และ เจตินัย กชกร. 2021. “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2). Ubonratchathani, Thailand:121-31. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/241772.