กุจะพันธ์ พิชานันท์, และ อัมพุช จักรกฤษณ์. 2021. “การประเมินคุณภาพน้ำในห้วยตองแวด หมู่บ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):93-106. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240687.