ดอกดวง กษมา, โททำ บุญมี, และ โกษาพันธุ์ ปิยภัทร. 2021. “การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):53-65. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240672.