มิตสานนท์ สุรเชษฐ์​, โล่นพันธ์ กันตภณ, และ วาแม วาริษา. 2021. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ กรณีศึกษา บ้านวังดินสอ จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):81-91. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240335.