อินทะแสง ขนิษฐา, และ สุวัฒน์ บรรลือ. 2021. “คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):27-40. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240290.