สุทนต์ ศักดิ์ชายวัฒนา, ขันเขตต์ สมถวิล, จิรเสรีอมรกุล กมล, เล่นวารี วันจักรี์, บัวเจริญ เสริมสุข, และ อรรถเวชกุล ยิ่งรักษ์. 2021. “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):107-19. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240247.