สังข์ประเสริฐ นราธร, หนูฤทธิ ณัฐพล, และ รุณปักษ์ ชนมภัทร. 2021. “การพัฒนาสื่อประสมบรรยายการทำงานของโปรแกรมภาษาซี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนหนังสือเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):41-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240197.