น้อยมิ่ง สมบัติ, หอมจะบก วรรณา, และ ธรรมโชติ ณรงค์ศักดิ์. 2021. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระยะลึกผิวแข็ง ด้วยการออกแบบการทดลองของการชุบแข็งผิวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาหินปูนในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):67-80. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/240115.