ฟองเงิน วีรศักดิ์, และ เพ็ชร์หาญ สุรพงษ์. 2021. “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล: Sentiment Analysis Opinion Mining from Facebook Comments Using Data Mining Technique”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1). Ubonratchathani, Thailand:121-32. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/239872.