เติมกล้า เรวัฒน์, บุญศรี ประทัยเทพ วิลาวัลย์, และ บุญน้อย ชัยวัฒน์. 2021. “เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1). Ubonratchathani, Thailand:109-20. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/235594.