กรมเมืองอัจฉริย์, กันยาวุธฉัตรชัย, และ เภาโพธิ์อิทธิศักดิ์. 2021. “การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่าย คลอโรคอคคัม ฮิวมิโคล่า ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพใช้แสงแบบอากาศยก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1), 55-67. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/228434.