รังสิกรรพุม กสิณ, ทองกลม ธน, และ ทศโยธิน อุมาพร. 2021. “การวิเคราะห์เกณฑ์ในการผลิตขาเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1). Ubonratchathani, Thailand:95-108. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/223940.