สวนโสกเชือก ภัทรา, และ สุดอุดมมริษา มริษา. 2021. “การพัฒนาแอปพลิเคชันพยากรณ์การเลือกเรียนต่อตามลักษณะความสนใจส่วนบุคคล”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1), 29-40. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/223537.