พัชรวงศ์สิริ มงคล, และ เถื่อนใย ณรงค์ศักดิ์. 2021. “ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงแรมและรีสอร์ทโดยใช้พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบผสม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2). Ubonratchathani, Thailand:1-13. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/220584.