กสิผล ประรัชต์, ผ่องรัศมี อุทัย, ศิริไชย เสนีย์, และ สุดตา พิชิต. 2021. “การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลถั่วดาวอินคา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1). Ubonratchathani, Thailand:69-82. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/220329.