จุฑาจันทร์ วัชรานนท์. 2019. “การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2). Ubonratchathani, Thailand:135-46. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214944.