พระฉาย แสงเพ็ชร, โล่ห์วนิชชัย สุดาใจ, และ รัตนสุพร เจษฎา. 2019. “การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2). Ubonratchathani, Thailand:97-108. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214940.