พระฉายแสงเพ็ชร, โล่ห์วนิชชัยสุดาใจ, และ รัตนสุพรเจษฎา. 2019. “การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน จากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2), 97-108. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214940.