รัชโพธิ์ธานินทร์, และ ปูนอนมาวิน. 2019. “การพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับ ระบบผลิตน้ำร้อนแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2), 73-84. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214935.