นันทะลาดแววประดิษฐ์, และ เห็นงามนิกร. 2019. “การออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดแรงดันไฟตรง 18 โวลต์ เพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2), 61-72. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214934.