สุขแก้วอรุณ, และ บุญรอดวิมล. 2019. “การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2), 49-60. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214932.