พรเจริญสรายุทธ, และ พรเจริญอัยรดา. 2019. “การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2), 37-48. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214930.