สัณฑมาศยุทธศักดิ์. 2019. “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2), 13-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/214927.