มากดี ศุภาวีร์. 2020. “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):139-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/211664.