โกษาพันธุ์ ปิยภัทร, และ ไชยสิงห์ ภัทรกิติ. 2021. “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบตอบสนองสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (2):15-26. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/210600.