วีรานุกูล ปราโมทย์, และ สุวีโร กิตติพงษ์. 2019. “กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1). Ubonratchathani, Thailand:1-13. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/209361.