พรหมเงิน น.ส. จารุวรรณ. 2021. “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการบรรจุก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1). Ubonratchathani, Thailand:15-28. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/205589.