เตโช จักราวุฒิ, และ ปิ่นทอง ถิรายุ. 2020. “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2). Ubonratchathani, Thailand:99-112. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/189843.