เกิดเกตุ พรวี, ขันเขตต์ สมถวิล, จิรจริต วีรพล, และ แววศักดิ์ จอมภพ. 2020. “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในรอบปี ด้วยการกำหนดทิศรอลม ของกังหันลมจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทิศลม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):49-60. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/185635.