วโรรส วราภรณ์, ขอขจายเกียรติ พรเทพ, และ แก้ววินัด นิศานาถ. 2019. “รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1). Ubonratchathani, Thailand:133-46. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183426.