กลางนอก ปพิชญา, และ ทองคำ จารี. 2019. “การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองตามกฎ ในเหมืองข้อมูล”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1). Ubonratchathani, Thailand:97-108. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183422.