มิตรวงศ์ หาญพล. 2019. “วงจรสะท้อนกระแสคลาสเอบีที่ทำงานภายใต้ไฟเลี้ยงต่ำ โดยใช้เทคนิคขาเกตเสมือนลอยตัว”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1). Ubonratchathani, Thailand:83-96. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183421.