ทัตทวี สิริพร, มณีศรี ธรินี, และ วังฆนานนท์ วรพล. 2019. “ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (1). Ubonratchathani, Thailand:55-67. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/183418.