มงคล ชัชวาล, ปิ่นทอง จักรพันธ์, ประทีปชนะชัย ศรินยา, ก๋าคำ ภูมิพัฒน์, และ เนื่องจำนงค์ ประกาย. 2020. “การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2):1-11. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/182772.