ปัญญาวิชัย พรสวรรค์, และ โสมณวัฒน์ วิเชียร. 2020. “การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (1):63-75. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/178778.