หนูสุวรรณเบญจวรรณ, เมืองประทับจิราภรณ์, และ ขจรกสิรัตน์ศิริวรรณ. 2021. “การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 (1), 1-14. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/169564.