วีรานุกูล ปราโมทย์, ชูสิทธิ์ ผกามาศ, บุญโตสิตระกูล กิตติพันธ์, และ สุวีโร กิตติพงษ์. 2018. “การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2). Ubonratchathani, Thailand:13-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/163450.