พิศสุวรรณ พิชญา, สุวรรณ ปิยวิทย์, เส้งตี้ ยุทธนากร, และ คงสง พีรวัส. 2018. “อิทธิพลการชุบผิวแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยวิธีแพ็คคาร์บูไรซิ่ง โดยใช้ผงถ่านไม้โกงกาง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2). Ubonratchathani, Thailand:1-12. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/163427.