สุทธิสนธ์ ธนกร. 2018. “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (1). Ubonratchathani, Thailand:151-63. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131396.