กนกพิชญ์กุล เอก, อารีราษฎร์ ธรัช, และ แสนราช จรัญ. 2018. “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (1). Ubonratchathani, Thailand:37-48. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131304.