วีรานุกูล ปราโมทย์, ชูสิทธิ์ ผกามาศ, ดีปัญญา วิหาร, และ สุวีโร กิตติพงษ์. 2018. “การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตไม้เทียมขยะกล่องนมที่มีความแข็งแรงสูง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (1). Ubonratchathani, Thailand:13-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131268.