มาลี อุษณีย์. 2017. “การวิจัยเนื้อดินบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2). Ubonratchathani, Thailand:234-44. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106851.