มะโนธรรม อนิรุจน์. 2017. “ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2). Ubonratchathani, Thailand:175-93. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106843.