ศิลาโชติ ณัฐวุฒิ, และ มณีศรี ธรินี. 2017. “ตัวแบบการจัดการโซ่คุณค่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2). Ubonratchathani, Thailand:146-59. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106835.