บุญปาลวงศ์ มนัสนันทน์. 2017. “การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 (2). Ubonratchathani, Thailand:96-116. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/106822.