กาญจนาภรณ์ ว. อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคใน ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 7, n. 1, p. 197–210, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92130. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.