ภูตะลุน ท.; อารีราษฎร์ ว.; อารีราษฎร์ ธ.; ดวงชาทม ส. การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 7, n. 1, p. 75–91, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92095. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.