โภคทรัพย์ ท.; อารีราษฎร์ ธ.; จินโจ ส.; พรหมสาขา ณ สกลนคร เ. การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 6, n. 2, p. 145–165, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/74811. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.