ทองเทพ ส.; ตังควนิช ส. การศึกษาสมบัติการต้านจุลชีพของผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีจากขมิ้นผง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 6, n. 1, p. 194–206, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/61125. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.