ใจปันทา เ.; อารีราษฎร์ ว.; อารีราษฎร์ ธ. การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Ubonratchathani, Thailand, v. 6, n. 1, p. 59–72, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/61115. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.